Sejarah Awal Mula Berdirinya Syiah

Sejarah Awal Mula Berdirinya Syiah – Syiah yakni suatu ajaran menyeleweng yang telah lama bertapak dalam dunia Islam, iaitu sejak dari zaman Saidina Usman Bin Affan. Seorang Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah Bin Saba’ telah memulakan gerakan merosakkan ajaran Islam dengan mengagung agungkan Saidina Ali Bin Abi Talib dan menghina para sahabat yang lain. Aliran ini telah melalui beberapa fasa perkembangan hingga terlahirnya ajaran syiah seperti yang kita lihat pada hari ini. 
Perbedaan pendapat atau disebut sebagai polemik antara Syiah dan Ahlu Sunnah merupakan suatu isu yang telah lama dibahaskan oleh para ulama’ yang terdahulu. Dalam memandang polemik yang berlaku ini, dunia telahpun menyaksikan bagaimana berlakunya siri kemelut dan persengketaan yang berpanjangan sehingga berlakunya peperangan sepertimana apa yang berlaku di Syria, Iraq, terbaru di Yaman dan di beberapa Negara lain. Beberapa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak ini juga pernah diadakan namun sehingga kini belum ada tanda-tanda isu ini bisa diselesaikan.

Kenyataan sekarang, terlihat bahawa banyak rencana Syiah sudah terlaksana secara rapi di beberapa Negara Islam termasuk di Malaysia. Dengan demikian, gerakan Syiah yakni gerakan yang penuh dengan pelan strategik, dan diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Apa yang kita lihat sekarang ini di Indonesia dan Malaysia yakni sebahagian daripada pelan hala tuju gerakan Syiah yang bertujuan bagi mendirikan kekhalifahan versi mereka dengan cara menguasai seluruh pemerintahan Negara. Dalam hal ini, bagi meningkatkan kewaspadaan dibutuhkan banyak kajian dan artikel-artikel ilmiah bagi membendung ajarn Syiah dari terus meracuni fikiran Ummat Islam. 

Sejarah Awal Mula Berdirinya Syiah
Sejarah Awal Mula Berdirinya Syiah

Sejarah Kemunculan Syiah

a) Latar Belakang Dan Faktor Kemunculan Syiah
Perkataan Syiah dari sudut bahasa bermaksud satu kumpulan atau satu kelompok manusia. Perkataan syiah apabila disandarkan kepada seseorang, ia akan membawa maksud pengikut dan pembantunya. (Fauzi Hamat, 2011). Dari sudut istilah, kata Syiah merupakan suatu frasa yang digunakan bagi merujuk kepada salah satu daripada dua mazhab terpenting dalam Islam yang menolak tiga orang khulafa ar-Rasyidin yang awal dan menganggap Sayyidina Ali sebagai pengganti Nabi Muhammad s.a.w yang sah. (Noresah Baharom, 2007). Syiah pada peringkat awal yakni merupakan kumpulan penyokong Sayyidina Ali Bin Abi Talib dalam krisis beliau berhubung dengan isu politik dengan Muawiyyah Bin Abu Sufyan, iaitu salah seorang sahabat Nabi Muhammad s.a.w. khususnya setelah kematian Sayyidina Uthman Bin Affan. (Hamka, 1997). Ia kemudiannya berkembang menjadi satu aliran kepercayaan yang membezakannya daripada kumpulan spesialis Sunnah wal Jamaah. 

Berpandukan sejarah mengenai kelahiran golongan ini, sebahagian cendiakawan barat berpendapat bahawa golongan ini lahir disebabkan pengaruh parsi yang telah menyerap masuk ke dalam Islam melalui pengislaman orang-orang parsi pada ketika itu. Ini kerana orang parsi berpegang kepada prinsip bahawa pemerintah yakni berdasarkan salasilah keturunan beraja dan kerusi pemerintahan hal yang demikian yakni diwarisi. Maka berdasarkan pegangan ini, apabila wafatnya Rasulullah s.a.w., maka peribadi yang paling berdasarkan mereka yang layak untuk mewarisi kerusi pemerintahan atau kepimpinan yakni Ali bin Abi Talib kerana Rasulullah tak mempunyai anak lelaki. (Ali Abdul Fattah, 1995). Sesiapa yang mengambil jawatan hal yang demikian seperti Abu Bakar, Umar dan Usman, maka individu hal yang demikian berdasarkan mereka telah merampas hak yang sepatutnya menjadi milik Ali bin Abi Talib. Dalam pada itu, terdapat juga pendapat yang menyatakan golongan syiah berkembang hasil daripada perancangan yahudi melalui usaha yang dilaksanakan oleh Abdullah bin Saba’ yang melebih-lebihkan Ali daripada sahabat-sahabat yang lain dan mengagung-agungkannya sehingga kepada tahap mempertuhankan Ali. (Fauzi Hamat, 2011). 

b) Macam-Macam Syiah
Syiah telah berkembang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yakni kerana munculnya Abdullah bin Saba’ al-Yahudi. Ia mengaku beragama Islam dan memihak kepada Ali serta Ahlul Bait, namun bersikap berlebih-lebihan dalam mencintainya. Mereka kemudiannya dinisbahkan kepada golongan Saba’iyyah. Al-Baghdadi berkata “Kaum Saba’iyyah yakni para pengikut Abdullah Bin Saba’ al-Yahudi. Mereka berlebih-lebihan dalam menyikapi Ali yakni meyakini bahawa Ali yakni nabi, bahkan hingga menduga bahawa ia yakni Allah”. Ketika berita tentang mereka disampaikan kepada Ali, beliau segera mengambil tindakan dengan memerintahkan untuk membakar mereka hidup-hidup dalam dua buah lubang dan mengasingkan tokohnya Abdullah bin Saba’ ke daerah al-Mada-in. (Muhammad al-‘Aqil, 2011).

Pada masa Setelah Ali, golongan Syiah terpecah menjadi empat kelompok iaitu Zaidiyyah, Imamiyyah, Kisaniyyah dan Ghulat. Setelah itu, Zaidiyyah terpecah-pecah menjadi beberapa sekte, demikian juga yang terjadi pada Imamiyyah dan Ghulat dan mereka mengkafirkan antara satu sama lain.

c) Doktrin Ajaran Syiah

1) Al-Imamah di Sisi Syiah
berdasarkan Syiah, Imamah yakni ‘Istimrar atau nubuwah’ yang bermaksud penerus kenabian atau pewaris nabi. Syiah menyatakan bahawa penerus kenabian yakni manusia pilihan Allah dan Nabinya. Mereka mengatakan bahawa Rasulullah telah menyebut tentang Imam secara terang iaitu dalil ‘Ghadir Kham’ yang bermaksud “Sesiapa yang menjadikan aku pemimpinnya, maka Ali lah pemimpinnya”.

Imamah mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Syiah. An Naubkhti meneybut imamah yakni perkara yang paling besar setelah nabi. Manakala al-Kaashif al Ghita mengatakan Imama yakni lantikan dari Tuhan, sama seperti pelantikan nabi. Padahal Nikmatullah al-Jazairi menyebut bahawa Imamah yang awam darjatnya lebih tinggi dari nabi dan risalah. (Mohamad bin Ismail, t,t). 

2) Aqidah Ar-Raj’ah
Raja’h yakni bid’ah yang diadakan oleh Syiah. Raj’ah bermaksud kebangkitan semula ke dunia setelah mati. Iaitu kebangkitan ketika kemunculan Imam al-Mahdi. Ia merupaka perkara usul dalam akidah mereka. Ibnu Babawaih berkata yang bermaksud; “Raj’ah pada aqidah kami yakni yang benar”. Al-Mufid pula berkata yang bermaksud; “Syiah Imamiyyah bersepakat tentang wajib berlaku raj’ah kepada ramai dari kalangan orang-orang yang telah mati. (Mohamad bin Islamil, t.t).

Berdasarkan kenyataan di atas, diketahui bahawa golongan syiah beriktikad bahawa musuh-musuh mereka yang terdiri daripada Ahlu Sunnah akan bangkit kembali dari kematian ketika kemunculan al-Mahdi dan mereka iaitu Ahlu Sunnah termasuk Abu Bakar, Umar, Usman akan disiksa di depan pengikut-pengikut Syiah. Mereka berpendapat inilah balasan kepada mereka-mereka yang merampas hak Ali.

3) Aqidah Al-Bada’
Golongan Syiah mempercayai bahawa Allah bersifat dengan sifat al-Bada’ iaitu memulakan suatu ketentuan baru setelah ketentuan awal gagal dilaksanakan. Golongan Syiah mempercayai bahawa al-Bada’ termasuk dalam usul akidah mereka. Diantara ulama’ Syiah yang mengasaskan pegangan al-Bada’ ini yakni al-Kulaini yang meletakkan satu bab khusus mengenai al-Bada’ ini dalam kitabnya Usul al-Kahfi. Kemudian diikuti oleh ulama’ setelahnya iaitu Ibnu Babawaih yang meletakkan satu bab khusus mengenai al-Bada’ dalam kitabnya al-I’tiqadat. (Mohammad bin Ismail, t.t).

Asal makna al-Bada’ yakni tersembunyi, timbul fikiran baru tentang sesuatu setelah memandang keadaan yang berlainan dari apa yang ada dalam pengetahuan seseorang. Golongan Syiah menganggap ilmu Allah didahului dengan sifat jahil dan berlaku perkara baharu dalam ilmu Allah. (Mohammad bin Ismail, t.t). Hal ini yakni terang bertentangan dengan sifat Allah yang maha mengetahui akan segala sesuatu. seandainya kedua perkara ini disandarkan kepada Allah, maka ia yakni sebesar-besar kekufuran kepada Allah s.w.t. Para pengikut Syiah mempercayai bahawa al-Bada’ berlaku kepada imam-imam mereka. Sebagai Figur apabila sesuatu berita yang disandarkan kepada imam kemudian perkara itu tak berlaku, mereka akan mendakwa inilah al-Bada’ yang berlaku pada imam imam mereka. 

4) Al-Quran dan As-Sunnah di Sisi Syiah
Al-Quran yakni kalamullah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan malaikat Jibril dan diriwayatkan secara mutawatir, bermula dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, membacanya dinilai sebagai ibadah. Ini yakni apa yang disepakati oleh ijma’ ulama’. Berbeza dengan fahaman Syiah, mereka mendakwa al-Quran yang ada pada hari ini, bukan al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mereka mendakwa bahawa al-Quran yang sebenar ada pada tangan Imam al-Mahdi yang ghaib dan akan dibawa oleh Imam al-Mahdi pada akhir zaman kelak. Mereka juga mendakwa terdapat beratus-ratus riwayat palsu yang disandarkan kepada imam-imam mereka terkait dengan penambahan, pengurangan, dan penyelewengan kepada al-Quran yang di lakukan oleh para sahabat. (Mohamad bin Ismail, t.t). 

Mengikut pendapat ulama’ spesialis sunnah, ulama’ syiah menolak hadis kerana mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ada sebahagian dari riwayat Syiah yang menyatakan “Sesungguhnya segala perkara dirujuk kepada kitab sunnah, mana-mana hadis yang tak bertepatan dengan kitab Allah, ia yakni perhiasan”. Kebanyakkan teks dan riwayat hadis mereka menolak sunnah yang diguna pakai oleh spesialis Sunnah. Ini bisa diperhatikan melalui kefahaman dan perlaksanaan mereka kepada hadis, begitu juga melalui periwayatan hadis dan matan yang bercanggah dengan spesialis Sunnah. Sebagai Figur, Syiah mendifinisikan hadis sebagai “segala perbuatan, percakapan dan pengakuan daripada al maksum”. Mereka berkata bahawa sesungguhnya imam-imam (imam 12) yakni maksum, jadi segala jhadis yang terbit dari mereka adalaah sahih tanpa syarat sanad atau rawi hingga kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ini kerana sesungguhnya al-Imamah yakni penerus kenabian. (Mohamad bin Ismail, t.t).

5) Taqiyah di Sisi Syiah
Taqiyah yakni menyembunyikan sesuatu yang terdapat di dalam hati dan menzahirkan yang sebaliknya. Seorang tokoh Syiah yang bernama al-Mufid telah mendefinisikan taqiyah dengan katanya “Taqiyah yakni menyembunyikan atau merahsiakan iktikad atau pegangan dari musuh, menyatakan secara zahir bersama dengan musuh demi menjaga agama dan dunia. (Mohamad bi Ismail, t.t). Dengan ini, taqiyah bermakna mereka (syiah) menzahirkan amalan spesialis sunnah tetapi hati mereka tetap berpegang pada syiah.

Taqiyah yakni amalan syiah yang dilaksanakan secara kolektif. Amalan yang telah sebati dengan masyarakat syiah diamalkan sehingga kemunculan Imam al-Mahdi. Ibnu Babawaih menegaskan kewajipan beramal dengan taqiyah dalam kitabnya iktiqadat “Taqiyah yakni wajib, hukumnya tak terangkat sehingga kemunculan al Qaim al-Mahdi, sesiapa yang tak bertaqiyah sebelum kemunculan al-Mahdi, ia terkeluar dari agama dan terkeluar dari agama al-Imamah, bercanggah dengan Allah dan Rasul serta Imamah. (Mohamad bin Ismail, t.t).

6) Nikah Mut’ah di Sisi Syiah
Nikah mut’ah mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi syiah. Bagi mereka, anak dari hasil nikah mut’ah yakni lebih mulia dari anak hasil pernikahan biasa. Barangsiapa yang mengingkari mut;ah, bererti dia telah kufur dan murtad. Ibnu Babawaih berkata dari Abdullah bin Sinan, dari Abi Abdullah berkata “Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan ke atas kami segala minuman yang memabukkan dan menggantikannya dengan mut’ah. Mulla Fathullah al-Kaashani pula menyebut dalam kitabnya “Nabi saw bersabda sesiapa yang bermut’ah sekali, maka Allah akan membebaskannya 1/3 dari api neraka, sesiapa yang bermut’ah dua kali, maka Allah akan membebaskannya 2/3 dari api neraka dan sesiapa yang bermut’ah tiga kali, Allah akan bebaskan sepenuhnya dari api neraka. (Mohamad bin Ismail, t.t). Ini segala yakni pembohongan golongan syiah dimana ia Menjalankan fitnah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan pegangan-pegangan mereka sungguh-sungguh bertentangan dengan al-Quran dan hadis.

d) Perkara Pokok Perbahasan Di Antara Sunni Dan Syiah
Ibnu Hazzam mentakrifkan Ahlu Sunnah sebagai mereka yang kita panggil Ahlul Haq iaitu kumpulan yang berada di landasan yang benar dan yang lain dari mereka ialah Ahlul Bid’ah iaitu kumpulan yang sesat, kerana mereka yakni yang terdiri dari kalangan para sahabat dan siapa sahaja yang mengikuti jalan mereka dari kalangan Tabi’in. Kemudian para spesialis hadis yang yang mengikuti mereka daripada kalangan ulama Fiqh dari satu generasi ke satu generasi selanjutnya sehinggalah ke hari ini, begitulah juga orang yang mengikuti mereka daripada kalangan orang awam di segenap pelusuk dunia. (Wan Zahidi, t.t).

Ahlu Sunnah dan Syiah mempunyai beberapa aspek perbezaan yang ketara dalam aqidah. Perbezaan hal yang demikian merangkumi konsep imamah, rukun iman, relevansi pemilihan Abu Bakar as-Siddiq, dan konsep al-‘ismah dan al-Raja’ah. Perbezaan ini yang membawa kepada penolakan Ahlu Sunnah kepada golongan Syiah secara total berdasarkan hujah-hujah ilmiah yang dikemukakan oleh beberapa pemuka aliran al-Asya’irah seperti Abu Hasan Asy’ari, al-Amidi, al-Ghazzali, al-Razi, dan Ibnu Hajar al-Haytami. (Fauzi Hamat, 2011).

2. Konsep Imamah berdasarkan Syiah Dan Perbezannya berdasarkan Ahlu Sunnah Beserta Dalil
Al-Imamah merupakan suatu pegangan yang telah menjadi salah satu i’tikad golongan syiah. Mereka mendakwa bahawa hak memerintah setelah Nabi Muhammad s.a.w yakni milik Sayyidina Ali dan keturunannya daripada zuriat Sayyidatina Fatimah al-Zahra. Ia yakni satu daripada rukun iman yang penting bagi penganut syiah sehingga iman seseorang dianggap tak sah melainkan setelah mendapatkan konsep imamah ini. (Fauzi Hamat, 2011). Perkara ini merupakan khilaf terbesar di antara golongan Syiah dan golongan Ahlu Sunnah. Hal ini disebabkan imamah di sisi Ahlu Sunnah yakni berdasarkan persetujuan dan pemilihan yang dilaksanakan oleh Umat Islam.

Imamah di sisi Syiah Imamiyyah bermaksud “Al-Khilafah” atau kepimpinan ummat selepas Nabi Muhammad s.a.w yakni menjadi hak mutlak dua belas wali atau imam sehingga hari kiamat. Imamah yakni suatu jawatan yang ditentukan Allah secara nas daripada Nabi Muhammad s.a.w. Mereka berpendapat bahawa antara syarat penting bagi seorang imam yakni mesti seorang yang maksum seperti seorang nabi. Dengan demikian, pemerintahan para khulafa ar-Rasyidin dan pemerintah-pemerintah Islam selepasnya yakni tak sah dan dianggap perampas hak-hak imam yang mereka senaraikan seramai dua belas orang. Imamah juga dianggap sebagai rukun Islam yang paling utama dimana tak sah Islam seseorang itu melainkan dengannya.(Wan Zahidi, t,t).

Dua belas imam yang wajib diimani bagi tiap-tiap muslim mengikut pandangan syiah yakni;
 1. Abu al-Hasan Ali bin Abi Talib – Al-Murtada
 2. Abu Muhammad al-Hasan bin Ali – Al-Zaki
 3. Abu Abdullah al-Husin bin Ali – Saidu Asy-Syuhada
 4. Abu Muhammad Ali bin Husin – Zainul Abidin
 5. Abu Jafar Muhammad bin Ali – Al-Baqir
 6. Abu Abdullah Jaafar bin Muhammad – Al-Sodiq
 7. Abu Ibrahim Musa bin Jaafar – Al-Khadim
 8. Abu Al-Hasan Ali bin Musa – Al-Ridza
 9. Abu Jafar Muhammad bin Ali – Al-Jawad
 10. Abu Muhammad Ali bin Muhammad – Al-Hadi
 11. Abu Muhammad al-Hasan bin Ali – Al-Asykuri
 12. Abu al-Qasim Muhammad bin al-Hasan – Al-Mahdi

Ulama’ Imamiyyah (syiah) sependapat menyatakan bahawa sesiapa yang mengingkari kepimpinan salah seorang daripada imam-imam yang disebutkan serta tak mengakui kewajipan taat kepada mereka sepertimana yang diwajipkan oleh Allah, maka ia menjadi kafir, sesat dan layak kekal di dalam neraka. Ulama’ syiah selruhnya sependapat menyatakan bahawa imamah yakni sebahagian dari Usuluddin dan mereka telah membuktikannya dalam kitab-kitab mereka. (Wan Zahidi, t.t).

Hal ini bercanggah dengan konsep iman yang menjadi pegangan Ahlu Sunnah yang perpegang dengan enam rukun iman tanpa memasukkan kepercayaan kepada imam sebagai salah satu perkara yang wajib diimani. Di samping itu, khalifah di sisi Ahlu Sunnah hanyalah terdiri dari orang biasa, kelahiran mereka seperti kelahiran orang-orang biasa yang lain, dan kedudukan mereka tak diangkat setaraf dengan nabi dan rasul. berdasarkan al-Amidi, golongan Ahlu Sunnah telah beriktikad bahawa penentuan bagi jawatan imamah bagi syiah atau khalifah bagi Ahlu Sunnah tak dikaitkan dengan nas, tetapi penentuannya berdasarkan pemilihan yang dihasilkan. (Fauzi Hamat, 2011).

spesialis Sunnah bisa mengesan kesesatan akidah Syiah Imamiyah yang disebutkan dalam kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Imam Al-Kulaini, seperti berikut;

Siapa yang tak mempunyai imam, maka dia akan menjadi orang sesat dan siapa yang mati dalam keadaan tanpa imam, maka matinya dalam keadaan kafir dan munafik. Imam Riza berkata, “Manusia itu yakni hamba sahaya kami dalam hal ketaatan.”

Para imam yakni cahaya Allah SWT seperti mana firmanNya;

(#qãZÏB$t«sù «!$$Î/ ¾Ï&Î!qߙu‘ur ͑q‘Z9$#ur ü“Ï%©!$# $uZø9t“Rr& 4 ª!$#ur $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ׎Î7yz 

Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada RasulNya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran – Yang Kami turunkan. dan (ingatlah), Allah amat mendalam pengetahuannya akan Segala Yang kamu kerjakan.

Syiah menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan cahaya dalam ayat ini bukan Al-Quran, tetapi para imam Syiah. Para imam Syiah yakni tiang bumi, suci daripada dosa-dosa, tak mempunyai cela, dan mempunyai ilmu yang banyak. Seluruh perbuatan manusia akan diperlihatkan kepada Nabi s.a.w dan kepada para imam Syiah. Para imam mengetahui perkara yang lalu dan yang akan datang. tak ada yang tersembunyi daripada mereka sedikitpun. tak ada yang mampu menguasai ilmu Al-Quran Selain para imam Syiah. Iaitu dengan cara memperoleh warisan daripada imam Ali. (Kamaluddin Nurdin, 2014)

3. Kedudukan Para Sahabat berdasarkan Syiah

a) Pandangan Sunni kepada Sahabat
Di antara aqidah ahlu sunnah kepada para sahabat yakni sikap diam kepada perselisihan pendapat yang terjadi di antara mereka. Ini kerana mereka segala yakni mujtahid yang mendapat dua pahala seandainya mereka benar dan mendapat satu pahala seandainya mereka salah. Telah berkata as-Safarani dalam kitabnya Durratul Mudhiyyah yang bermaksud;

“Berhati-hatilah dari sikap terlalu mendalami permasalahan yang terjadi antara mereka yang seringkali hingga mengabaikan keutamaan mereka yang engkau tahu. Sesungguhnya itu segala terjadi kerana ijtihad yang tekah dihasilkan. Semoga Allah merendahkan orang yang memutuskan hubungan dengan mereka. Secara keseluruhan mereka segala diterima alasannya (ijtihad mereka). Diberi pahala dan tak berdosa.” (Muhammad al-‘Aqil, 2011).

Ulama’ ahlu sunnah yang lain antaranya Ibnu Hamdan di dalam kitabnya Nihayatul Mubtadi-in berkata yang bermaksud;

“Wajib mencintai segala sahabat dan menahan diri dari perbezaan pendapat di kalangan mereka, bagus secara tulisan, bacaan, pendengaran dan wajib mengingati kebaikan-kebaikan mereka, mendoakan keredhaan Allah ke atas mereka, mencintai mereka, menjauhi tindakan zalim ke atas mereka dan meyakini diterimanya alasan mereka bahawa apa yang mereka lakukan berdasrkan ijtihad yang diperkenankan. Hal ini tak membuat mereka menjadi kufur dan tak juga fasiq, tetapi mereka diberi pahal kerana hal itu yakni sebuah ijtihad yang dibenarkan.” (Muhammad al-‘Aqil, 2011).

Inilah mazhab (ahlu sunnah) yang bisa dipercayai para imamnya. Adapun orang-orang yang menyimpang yang terdiri dari tokoh-tokoh bid’ah yang sesat dan menyesatkan, tidaklah perlu diperhatikan perkataan dan ucapan mereka dan tak perlu dijadikan sandaran dalam rujukan. 

b) Pandangan Syiah kepada Sahabat
Ahlu Sunnah bersepakat tentang kejujuran dan keikhlasan empat khalifah, iaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Namun bagi Syiah, ketiga-tiga khalifah sebelum Ali Menjalankan dosa besar. Mereka bersepakat dalam satu pandangan tegas bahawa para khalifah dan sahabat Menjalankan pengkhianatan dalam mempolitikkan Islam. Ini kerana mereka menyalahi wasiat Nabi s.a.w. Mereka mendakwa Rasulullah s.a.w menentukan dan menyerahkan kepimpinan (imamah) kepada Ali bin Abi Talib dan anak-anaknya selepas kewafatan baginda. Atas dasar ini, kelompok Syiah terutamanya Syiah Imamiyyah mengecam dan mencerca para sahabat dengan cercaan yang sungguh-sungguh buruk dan menuduh merekamelakukan sabotaj, pendustaan, kezaliman, dan pengkhianatan yang tiada taranya dalam sejarah politik Islam. Oleh itu, para sahabat pada tanggapan mereka yakni murtad dan kafir. (Kamaluddin Nurdin, 2014).

Seperti itulah pandangan mereka kepada sahabat Nabi s.a.w. Mereka menganggap bahawa mereka segala (para sahabat) Menjalankan konspirasi yang tak terlepas daripada penyelewengan dan penyimpangan daripada agama. Selain dua belas orang sahabat termasuk Ali, al-Fadhl, Sahal bin Hanif, Salman al-Farisi, Abu Zar al-Ghiffari, Al-Miqdad bin Amru, Ammar bin Yasir, Jabir bin Abdullah, Al-Barra’ bin Azib, Ubay bin Ka’ab, Khalid bin Sa’id, dan Abu Ayyub al-Ansari.

c) Pengaruh Syiah Dalam Politik Di Zaman Khulafa Ar-Rasyidin
berdasarkan Abu Zuhrah, Syiah yakni sebuah mazhab politik yang paling lama wujud di dalam Islam. Mereka timbul di penghujung era pemerintahan khalifah Uthman bin Affan dan berkembang pada era pemerintahan khalifah Ali bin Abi Talib. (Fauzi Hamat, 2011). Krisis politik dalam kalangan umat Islam selepas Rasulullah s.a.w meninggal dunia, diwarisi secara emosi dan keliru. Emosi di sini bermaksud, isu-isu itu hanya dilihat pasa sudut kehendak aliran politik ataupun sentimen tertentu tanpa cuba dirungkai ataupun dihafami secara betul. Disebabkan fitnah oleh golongan tertentu yang berterusan, Saidina Usman dibunuh dan dunia Islam terus tak tenteram dan pelbagai cerita di tokok tambah, dari cerita politik Saidina Usman, hingga berlarutan pada isu perang Jamal, perang Siffin, pembunuhan Saidina Hussain, dan pelbagai lagi. (Mohd Asri Zainul Abidin, 2014). 

Atas kedukaan sejarah yang ditokok tambah dan direka berdasarkan kepentingan politik, dibina pula berlbagai doktrin, akhirnya Syiah menjadi mazhab yang besar dan mewarisi dendam sejarah dari zaman ke zaman. 

d) Kesan Pengaruh Syiah kepada Ummat Islam
Umat Islam hari ini perlu menjadikan sejarah yang lampau sebagai pendidikan dan iktibar, seandainya tak sejarah akan berulang lagi. tak mungkin umat Islam yang berpegang dengan al-Quran dan hadis boleh terperangkap dengan umpan umpan yang di pasang oleh musuh-musuh Islam yang tercatat dalam sejarah muram mereka. Walaupun golongan Syiah hari ini menafikan hubungan mereka dengan ajaran yang di bawa oleh Ibnu Saba’, penafian itu tak membawa erti apa-apa seandainya persamaan di antara mereka diketahui dan diakui oleh awam termasuk pengikut pengikut mereka sendiri. sesungguhnya seandainya kita perhatikan dengan teliti dan mengkaji ajaran Syiah dari segala spek aqidah, syariah dan akhlak, maka kita akan dapati bahawa ajaran Syiah telah dirancang dengan teliti untuk mengambil alih agama Islam yang sedia ada supaya umat Islam secara tak sedar akan mengamalkan ajaran-ajaran yang bukan dari apa yang di ajarkan oleh Islam. Setelah berjaya memecah belahkan umat Islam, maka kita akan lihat beberapa kesan buruk yang berlaku pada umat Islam. Antaranya berdasarkan Ahmad Nasim (2011) yakni;

i. Memecah Belahkan Ummat
Kehadiran Syiah berjaya memecah belahkan umat Islam kerana mereka menganggap golongan spesialis Sunnah yang berpegang kepada al-Quran dan hadis sebagai sebagai kafir dan lebih dahsyat dari iblis.

ii. Mempercayai perkara-perkara bid’ah, khurafat, dan tahyul
Golongan Syiah mengaggap Kufah yakni tanah haram. Bersembahyang dan berbuat kebajikan kepadanya pasti mendatangkan pahala yang besar. Selain itu golongan syiah juga menganggap tanah karbala sebagai tanah yang suci, boleh dimakan sebagai penawar yang boleh menghilangkan beraneka Macam penyakit.

iii. Berlaku keganasan di kalangan Ummat
Syiah menganggap orang orang Islam di kalangan spesialis Sunnah halal darahnya dan seharusnya dibunuh terlebih dengan cara yang tak diketahui oleh sesiapa pun. Selain itu, syiah juga menganggap Imam mahdi yang berdasarkan golongan spesialis Sunnah sebagai penyelamat Ummat dari segala format kezaliman sebagai orang yang akan merobohkan Kaabah dan akan memotong kaki dan tangan penjaga Tanah Haram.

iv. Memusnahkan Imej Islam
Islam yang suci dan murni akan musnah disebabkan kepercayaan syirik, keganasan dan elemen permusuhan yang dipelopori oleh golongan Syiah.

v. Hilangnya Keyakinan
Ajaran Syiah juga akhirnya akan mengakibatkan hilangnya keyakinan umat kepada agama itu sendiri apabila agama yang benar sudah tak dipercayai kerana pembawa pembawanya di anggap pengkhianat dan perampas hak Saiyyidina Ali dan Ahlul Bait. Sementara ajaran Syiah yang dianuti juga akan membingungkan mereka lantara penuh dengan khurafat khurafat yang tak mungkin bisa diterima oleh orang yang mempunyai akal yang waras.

Demikianlah materi tentang Sejarah Awal Mula Berdirinya Syiah yang sempat kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Sejarah Peristiwa Mandor 1944 (Tragedi Membantaian Jepang di Kalimantan) yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan bisa membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.


Jangan Lupa Tinggalkan Komentar…!!!