Sejarah Asal Usul Agama Hindu

Sejarah Asal Usul Agama Hindu – India yaitu negeri yang serba ganda, ganda dalam suku bangsa, ganda dalam budaya, dan ganda dalam soal kepercayaan. Oleh karena itu, mempelajari agama Hindu terasa mengalami kesulitan. jikalau kita lihat dari sudut pandang ilmu bangsa-bangsa, India yaitu tanah yang beraneka ragam dan akibatnya ialah orang bisa memperhatikan suatu kebudayaan yang beraneka ragam. jikalau kita ibaratkan, agama Hindu itu seperti pohon besar yang mempunyai cabang yang betul-betul banyak yang melambangkan berjenis-jenis pemikiran keagamaan. Namun itu tak menyurutkan niat penulis untuk membuat makalah ini dan untuk mempermudah dalam pemahaman, penulis  berusaha menunjukan garis-garis besar yang menghubungkan berjenis-jenis gejala dan aliran itu yang satu dengan yang lain .


Sejarah Asal Usul Agama Hindu
Sejarah Asal Usul Agama Hindu

A. Sejarah Asal Usul Agama Hindu
Agama Hindu yaitu agama yang tertua di dunia. Agama ini telah melewati perjalanan betul-betul panjang yang bermula dari abad ke 15 SM hingga sekarang. Di India, agama Hindu sering disebut dengan nama Sanatana Dharma yang berarti agama yang kekal, atau Waidika Dharma, yang berarti agama yang berdasarkan kitab suci Weda. tak banyak yang tahu soal asal mula agama Hindu. Hal ini karena sejarah agama hal yang demikian telah ada sebelum masa penulisan sejarah berkembang. Agama Hindu diyakini terbentuk dari beberapa keyakinan yaitu, keyakinan bangsa Arya dan keyakinan bangsa Dravida. Agama ini tak seperti agama-agama lain, dalam agama Hindu tak bisa diketahui secara pasti siapa pembawa pertama ajaran-ajarannya. Ini merupakan salah satu kesulitan dalam mempelajari agama Hindu.
Nama Hindu yang sekarang lazim diketahui dan telah dipergunakan secara lazim di seluruh dunia, merupakan nama asing karena nama itu diberikan oleh orang yang bukan Hindu. Nama India dijelaskan dari nama sungai Sindbu, yang mengairi daerah barat India. Bangsa Persia menyebut sungai itu sungai Hindu. Kemudian nama ini diambil alih oleh orang Yunani, sehingga nama itulah yang terkenal di dunia barat.
B. Sejarah India Kuno
India kuno dipisahkan dari bagian-bagian Asia yang lain oleh bukit-bukit yang tinggi dan terjal yaitu, dibagian barat  oleh tanah Pegunungan Hindu Kush, di bagian utara oleh bukit-bukit Pegunungan Himalaya dan di sebelah timur oleg tanah pegunungan yang memisahkan India dari Birma. Pegunungan Windhya yang membujur dari barat ke timur membagi India menjadi dua bagian, yaitu: India Utara dan India Selatan.
Sejarah India Kuno
Sejarah India Kuno
India Utara mempunyai dua lembah sungai yang luas dan subur, tempat kekayaan yang melimpah-limpah dan tempat kerajaan-kerajaan besar berkembang, yaitu lembah sungai Indus atau Sindhu di sebelah barat, dan lembah lembah sungai Gangga di tengah dan timur. Kedua lembah ini lembah ini dipisahkan oleh  Padang Pasir Thar atau Rajasthan dan dataran tinggi Kuruksetra, yang pada zaman kuno merupakan medan pertempuran bangsa-bangsa yang ingin atau mempertahankan India.
India selatan terdiri dari tanah pegunungan Windhya di sebelah utara dan lembah pantai di sebelah timur, selatan dan barat, Meskipun di tengah-tengah terdapat suatu dataran tinggi Dekhan, yang sukar sekali dimasuki. beberapa besar dataran Dekhan yaitu kering di sebalah barat ataupun timur dataran ini dibatasi oleh jajaran bukit-bukit, demikian juga di sebelah timur. Pegunungan di sebelah barat lebih tinggi dari pada sebelah timur, sehingga banyak sungai yang mengalir ke timur. Hanya ada dua sungai yang mengalir ke barat. Daerah pantai merupakan daerah yang luas dan subur dengan banyak Kota dagangnya. Bangsa India sekarang ini yaitu bangsa campuran. Diantara bangsa-bangsa yang memasuki India mempunyai pengaruh besar sekali atas bangsa India yaitu bangsa Dravida dan bangsa Arya.
Bangsa Dravida tersebar di seluruh India. Tetapi di India utara mereka kemudian di desak oleh bangsa Arya yang memasuki Indiakira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Namun hal ini tak berarti bahwa mereka dilenyapkan dari Indiautara. Mereka bercampur dengan bangsa Arya itu. Bangsa Arya termasuk bangsa Indo-Jerman. Dari mana mereka berasal tak bisa diketahui dengan pasti ada kemungkinan mereka berasal dari Asia Tengah dan mereka ingin mencari tanah-tanah yang lebih subur sehingga pada zaman kuno itu mereka menyebar kemana-mana. Ada yang memasuki Eropa utara ada juga yang memasuki tanah Balkan, lalu menyebrang ke Asia kecil, menuju  Irandan akhirnya memasuki Indiamelalui celah-celah Halbar, di sebelah barat laut. Kemungkinan besar mereka memasuki Indiasecara bergelombang . dan dengan pelan-pelan mereka menduduki seluruh India utara.
1. Peradaban Lembah Sungai Indus

Peradaban Lembah Sungai Indus
Peradaban Lembah Sungai Indus
Peradaban India kuno diketahui sebagai peradaban Lembah sungai Indus. Luas geografi wilayah peradaban ini meliputi 1,25 juta km atau seluas Pakistansekarang. Dua kota yang betul-betul terkenal ini yaitu Mohenjodaro di wilayah Pakistan Selatan sekarang dan Harappa di daerah Punjab. Kemakmuran peradaban Lembah Sungai Indus betul-betul bergantung pada intensifikasi pengelolaah lahan pertanian di sepanjang lembah. Di wilayah ini, petani mengembangkan budaya agraris. Dari hasil itu, mereka mampu menghasilkan gandum, sayuran, dan kapas. Petani juga berternak sapi, kerbau, dan babi. Peradaban sungai Indus berkembang selama kurang lebih seribu tahun. Namun,peradaban hal yang demikian tampak timbul secara singkat dalam sejarah peradaban umat manusia karena mengalami kehancuran.
2. Peradaban Mohenjodaro dan Harappa
Dalam mempelajari peradaban dunia nama Indus lebih jauh lebih popular. Hal itu berhubungan dengan adanya penemuan besar pada abad ke 20 oleh jawaran Pemeriksaan Kebudayaan Kuno di India. Ketika itu mereka sedang Menjalankan penggalian tanah di sebuah kampung bernama Mohenjo-Daro dan Harappa yang berada di tepi lembah sungai Indus. Penggalian itu menghasilkan barang-barang berharga, antara lain perabot rumah tangga, lempengan-lempengan tanah yang berhiaskan gambar hewan dan pohon beringin, serta sisi-sisi bangunan gedung ataupun sisi-sisi benteng. Bangunan hal yang demikian paling banyak ditemukan di kampong Mohenjo-Daro. Oleh karena itu para spesialis memperkirakan bahwa masyarakat yang tinggal di sungai Indus sudah mempunyai peradaban yang tinggi. Adanya perabot rumah tangga menandakan bahwa mereka sudah hidup bermasyarakat dan mempunyai kecakapan mengelola dan menyajikan makananseperti layaknya manusia sekarang.
3. Invansi Bangsa Arya
Banyak spesialis sejarah menduga bahwa peradaban Mohenjodaro dan Harappa runtuh akibat serbuan bangsa Arya. Pengetahuan mengenai awal bangsa Arya diperoleh dari kitab Regweda, yang merupakan kitab tertua dan paling suci bagi umat Hindu. Kitab hal yang demikian berisi beberapa informasi sejarah mengenai bangsa Arya dan suku-suku asli bangsa India. Bangsa Arya diperkirakan masuk ke India antara 2000 dan 1000 tahun sebelum Masehi. Kaum Arya, yang memisahkan diri dari kaum sabangsanya di Iran dan yang memasuki India melalui jurang-jurang di pegunungan Hindu Kush.
Bangsa Arya
Bangsa Arya

Bangsa Arya itu, yang termasuk induk bangsa Indo-Eropa. Dari tempat mereka terakhir di daerah Asia pusat sebagaian dari mereka memasuki dan menetap di dataran tinggi Iran, dan beberapa lagi di Punjab (5 sungai). Di sepanjang sungai Sindhu terdapat suatu peradaban bangsa Dravida yang sudah tinggi sekali tingkatnya. Peradaban itu berpusat di kota-kota yang diperkuat dengan benteng-benteng. Setelah datang di India mereka menentap di dataran sungai Sindhu yang pada zaman itu masih subur, jadi di daerah itu mereka telah menjumpai suatu peradaban tua. Di dalam beberapa hal mereka betul-betul berbeda dengan bangsa Dravida. Kemudian mereka lebih jauh memasuki Indiasampai di tepi sungai Gangga dan hingga di sebelah selatan.
Pada waktu bangsa Arya masuk ke India, mereka itu masih merupakan bangsa setengah nomad (pengembara), yang baginya peternakan lebih besar artinya dari pada pertanian. Bagi bangsa Arya kuda dan lembu yaitu hewan-hewan yang betul-betul dihargai sehingga hewan-hewan itu dianggap suci. diperbandingkan dengan bangsa Dravida, maka bangsa Arya boleh dikatakan primitif. Mereka memasuki daerah yang betul-betul luas yang tertutup oleh hutan rimba yang tak terhingga, tempat tinggal banyak hewan dan seringkali betul-betul berbahaya. Orang-orang yang mereka jumpai di situ yaitu orang-orang yang betul-betul asing bagi mereka mengenai bahasa, format badan, air muka, kebudayaan dan mengenai cara hidupnya.
Mereka pun semestinya membereskan masalah-masalah sosial yang sukar, yakni kemurnian darah atau asimilasi (penyesuaian) dengan orang-orang bukan Arya. Walaupun tanah betul-betul subur dan kaya akan tumbuh-tumbuhan serta iklim betul-betul bagus, sehingga mereka tak perlu mengkhawatirkan penghidupan mereka, namun di dalam tempat-tempat pendudukan mereka yang kecil-kecil dan merupakan semacam desa-desa yang diperkuat di tengah-tengah hutan itu, mereka semestinya memecahkan soal-soal yang gawat.
Akhirnya mereka pun makin bercampur dengan bangsa Dravida dan dengan demikianlah terwujudlah akhirnya suatu kesatuan. Berkat peleburan kebudayaan Dravida yang tua itu dengan kebudayaaan Arya terjadilah kemudian kebudayaan India. Dahulu orang tak tahu dengan tepat dan senantiasa memendang kebudayaan India seluruhnya sebagai kebudayaan yang dibawa oleh bangsa Arya. Tetapi secara khusus setelah penggalian-penggalian hal yang demikian di atas, berubahlah pandangan orang dan makin banyak diketahui, bahwa bermacam-macam unsure di dalam kebudayaan Indiaberasal dari kebudayaan Dravida yang tua itu.

Bangsa Arya datang dengan membawa bahasa Sansekerta. Mereka juga memperkenalkan sistem kasta, yang menempatkan orang-orang ke dalam bermacam-macam kasta atau warna berdasarkan kedudukan. Jadi dapatlah dikonstatir dengan terang, bahwa agama Hindu sebagai agama tumbuh dari dua buah sumber yang berlainan, tumbuh dari perasaan dan pikiran keagamaan dua bangsa yang belainan, yang mula-mula dalam banyak hal betul-betul berlainan, tetapi kemudian lebur jadi satu.